Privacyverklaring

Daniëlle van Norden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Naam bedrijf:      Daniëlle Tolkt – Daniëlles Gebarenles – Daniëlle ondersteunt

E-mail:                info@danielletolkt.nl - info@daniellesgebarenles.nl - info@danielleondersteunt.nl

Telefoon:             06-51787298

Website:              www.daniëllevannorden.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten als tolk Nederlandse Gebarentaal/schrijftolk en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens van betreffende tolkopdracht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkoopordernummer van UWV bij werk en onderwijsopdrachten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ouders of voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via d.vannorden@kpnmail.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen WhatsApps’en, sms’en, bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening als tolk Nederlandse Gebarentaal, docent NmG en virtual assistent uit te kunnen voeren.
 • Om onze overeenkomst uit de kunnen voeren.
 • Om opdrachten voor u uit te voeren op locatie.
 • Om de betaling voor mijn opdrachten te kunnen afhandelen met o.a. UWV, Tolkcontact of ander bedrijf.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer het bewaartermijn van zeven jaar voor uw persoonsgegevens, dit in verband met de wettelijke verplichting om facturen zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar d.vannorden@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenumer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@daniëllevannorden.nl